Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 13/04/2017

Οι   ενστάσεις  επί του αναρτημένου  δελτίου  τιμών  θα υποβληθούν αποκλειστικά  στην ηλεκτρονική  διεύθυνση med.price@moh.gov.gr της  Διεύθυνσης  Φαρμάκων  και Προϊόντων  Υγείας  του Υπουργείου Υγείας, από την επομένη  της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και έως την 24-04-2017.


επιστροφή