Κώδικας ορθής πρακτικής

Το επισυναπτόμενο αρχείο περιγράφει τον κώδικα Ορθής Πρακτικής που κάθε παραγωγός στατιστικών σειρών οφείλει να τηρεί κατά την ανάποτυξη, επεξεργασία και διάχυση στατιστικών προϊόντων. 



επιστροφή