Κώδικας ορθής πρακτικής

Το επισυναπτόμενο αρχείο με τίτλο "Κώδικας Ορθής Πρακτικής" περιγράφει τον κώδικα Ορθής Πρακτικής που κάθε παραγωγός στατιστικών σειρών οφείλει να τηρεί κατά την ανάπτυξη, επεξεργασία και διάχυση στατιστικών προϊόντων. 

Το επισυναπτόμενο αρχείο με τίτλο « Quality Assurance Framework for European Statistical System Members» αποτελεί την κωδικοποίηση του πλαισίου διασφάλισης ποιότητας των επιμέρους φάσεων της μεθοδολογίας παραγωγής στατιστικών σειρών των Φορέων των Χωρών Μελών του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.

 επιστροφή