Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθ. πρωτ.: Γ4γ/οικ.16743/27-02-2018 Προκήρυξης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ. 19242 /6-03-2018 και Γ4γ/Γ.Π.οικ.21559/13-03-2018 αποφάσεις


ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.pdf Μέγεθος: 2 MB

επιστροφή