Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων για την επιλογή Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.80826/22-10-2018 Πρόσκληση (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων για την επιλογή Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που προκηρύχθηκε σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.80826/22-10-2018 (Α.Δ.Α.: ΨΑΜΝ465ΦΥΟ-ΗΤΩ)  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται από 07 Νοεμβρίου 2018 (η επομένη μέρα της δημοσίευσής της στα ημερήσια φύλλα εφημερίδων πανελλαδικής εμβέλειας, Καθημερινή και Εφημερίδα των Συντακτών) έως 04 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά την κάλυψη της θέσης του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με πενταετή θητεία και καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης .

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή να έχουν ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα υγείας.

 

Εκ της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Νομικών Προσώπων

Τμήμα Β΄


επιστροφή