Ανακοίνωση σχετικά με την προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. (αρ. προκ. Γ4β/Γ.Π.οικ.59979/02-08-2018)

Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων Διοικητή/Κοινού Διοικητή και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.59979/02-08-2018 (Α.Δ.Α.: ΩΔΗΜ465ΦΥΟ-ΜΙΔ)  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται από 18 Αυγούστου 2018 (η επομένη μέρα της δημοσίευσής της στα ημερήσια φύλλα εφημερίδων πανελλαδικής εμβέλειας, Καθημερινή και Εφημερίδα των Συντακτών) έως 6 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά αναλυτικά τις θέσεις Διοικητή/Κοινού Διοικητή και Αναπληρωτών Διοικητών των κάτωθι Νοσοκομείων ανά Υγειονομική Περιφέρεια:

α.) 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής:

  1. Γενικό Νοσοκομείο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» και διασυνδεόμενο Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Σπηλιοπούλειο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», Κοινός Διοικητής
  2. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», Αναπληρωτής Διοικητής

 

β.) 4η  Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης:

  1. Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Αναπληρωτής Διοικητής
  2. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, με αρμοδιότητα στην οργανική μονάδα της έδρας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Αναπληρωτής Διοικητής

 

γ.) 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδος

  1. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», Διοικητής
  1. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», Αναπληρωτής Διοικητής

 

 

Εκ της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Νομικών Προσώπων


επιστροφή