Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης ανά Γενική Διεύθυνση καθώς και αυτοτελών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα. (ν.3528/2007), όπως ισχύουν


επιστροφή