Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σας γνωρίζουμε ότι, εκδόθηκε η με αρ.πρωτ.91902/15.12.2017 (ΑΔΑ:ΩΕ9ΣΩ-Κ61) Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύει και παρακαλούμε όπως λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων αρχίζει την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 και λήγει τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018.


επιστροφή