Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας

Σας γνωρίζουμε ότι, εκδόθηκε η με Α1α/οικ.95759/22-12-2017(ΑΔΑ:ΩΤΦΨ465ΦΥΟ-Τ92) Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης  Αναπληρωτή  Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύουν.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την Πέμπτη 04 Ιανουαρίου 2018 ώρα 08:00π.μ. και λήγει την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00μ.μ.


επιστροφή