Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Σας γνωρίζουμε ότι, εκδόθηκε η με αρ.πρωτ.6461/30-11-2017(ΑΔΑ:6XYZ465E-9ΩZ) Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύουν.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων αρχίζει την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 και λήγει την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017.


επιστροφή