Προκήρυξη πλήρωσης Θέσεων Ευθύνης Επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Επισυνάπτεται η με αρ.πρωτ.Ζ11251/132155/07-12-2017 (ΑΔΑ:7Σ1Κ4653ΠΓ-137) Προκήρυξη πλήρωσης Θέσεων Ευθύνης Επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων αρχίζει την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 και λήγει την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.


επιστροφή