Προκήρυξη πλήρωσης Θέσεων Ευθύνης Επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Επισυνάπτεται η με αρ.πρωτ.215951/Γ1/08-12-2017 (ΑΔΑ:Ω6114653ΠΣ-Ν5Γ)  Προκήρυξη πλήρωσης Θέσεων Ευθύνης Επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων αρχίζει τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και λήγει τη Δευτέρα 08 Ιανουαρίου 2018.




επιστροφή