Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης των κτιρίων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας

 

Η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αφορά συνολικά είκοσι (20) άτομα για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων φύλαξης των κτιρίων: Αριστοτέλους 17-19, Μακεδονίας 6-8, Αβέρωφ 12Α, Ιερά Οδός 84, Λ. Ειρήνης 2 –Ταύρος, Λ. Κηφισίας 37-39, Πειραιώς 205 που στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, που εδρεύει επί της Αριστοτέλους 17–Αθήνα Τ.Κ. 10433

Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα ανακοινώσεων των Κεντρικών ή Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των Υπουργείων ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από τα Υπουργεία, σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων, σχετικά με τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης τους και του περιβάλλοντος χώρου αυτών ή τις ανάγκες εστίασης ή σίτισης ή φύλαξής τους, περιλαμβάνει: 1) οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. ΣΟΧ.6, το οποίο χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες των Υπουργείων ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, που εποπτεύονται από τα Υπουργεία, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και 2) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά θα είναι από 26/5/2017 μέχρι 6/6/2017.

Για πληροφορίες καλείτε στο 2132161015. 


επιστροφή