Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων

Σας γνωρίζουμε ότι, εκδόθηκε η με αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2299/12132/21-4-2017 (ΑΔΑ:Ψ3ΚΨ465ΧΘΨ-16Ξ) Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007).

Επίσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.minadmin.gov.gr) στη διαδρομή «Διοικητική Ανασυγκρότηση/Ανθρώπινο Δυναμικό/Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων» σχετική εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΞΕ7465ΧΘΨ-4ΒΣ) με συνημμένο σε αυτή υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας και βιογραφικού σημειώματος.

Σας επισημαίνουμε ότι, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων αρχίζει την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 και λήγει τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 


επιστροφή