Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. 13-12-2016

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 30η Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 15:00


επιστροφή