Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης και αποκατάστασης δυνητικών λειτουργικών ή τεχνικών ζητημάτων που συνδέονται με το μηχανισμό διασύνδεσης των πέντε (5) web services για 13 Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ, που αφορ


19PROC004951783.pdf Μέγεθος: 2.1 MB

επιστροφή