Ματαίωση και επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση οριζοντίων περσίδων (στόρια) σε χώρους του Υπουργείου για τρία έτη


17PROC001843812 2017-08-22.pdf Μέγεθος: 3.6 MB

επιστροφή