Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών αναδιαρρυθμίσεων στον 4ο όροφο του κτιρίου της οδού Μακεδονίας 6-8, για τη μετεγκατάσταση του Ε.Κ.ΕΠ.Υ.


17PROC001712604 2017-07-18.pdf Μέγεθος: 1.5 MB

επιστροφή