Αποδοχή πρακτικού ανοίγματος τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και κατακύρωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Υγείας


6ΨΖΣ465ΦΥΟ-Β93.pdf Μέγεθος: 231.1 KB

επιστροφή