Οργανόγραμμα του Υπουργείου Υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2016

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ  

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής Υγείας (α) Τμήμα Ανάπτυξης Διεθνούς Συνεργασίας, β) Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νομοθετικής Εναρμόνισης)
Μονάδα Διαμόρφωσης Πολιτικών Υγείας και Τουρισμού Υγείας
Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Κωδικοποίησης
Διεύθυνση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.)

Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Επιτροπή Προμηθειών Υγείας

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

α) Τμήμα Μεταδοτικών και Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων
β) Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας
γ) Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου και Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και εξαρτήσεων
δ) Τμήμα Υγιεινής Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού

α) Τμήμα Προγραμμάτων Υγείας και Αντιμετώπισης Ανισοτήτων
β) Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
γ) Τμήμα Μέτρησης Απόδοσης Ε.Σ.Υ.
δ) Τμήμα Εφαρμογής Πολιτικών Υγείας

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης

α) Τμήμα Δημόσιων Μονάδων Πρωτοβάθμιας
β) Τμήμα Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας
γ) Τμήμα Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
δ) Τμήμα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης

Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας

α) Τμήμα Νοσηλευτικού Προσωπικού
β) Τμήμα Ιατρικού Προσωπικού και λοιπών Επαγγελματιών Υγείας
γ) Τμήμα Εκπαίδευσης Κ.Υ. και Εποπτευομένων Φορέων

Διεύθυνση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας

α) Τμήμα Πολιτικής και Τιμών Φαρμάκων και προϊόντων Υγείας
β) Τμήμα Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών
γ) Τμήμα Ναρκωτικών

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης

α) Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων Κεντρικής Υπηρεσίας
β) Τμήμα Οργάνωσης και Συλλογικών Οργάνων
γ) Τμήμα Πρωτοκόλλου και Εξυπηρέτησης Πολιτών
δ) Τμήμα Τεχνικής Μέριμνας και Αυτοκινήτων

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων

α) Τμήμα Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας
β) Τμήμα Επιστημονικού, Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού
γ) Τμήμα Ιατρών υπόχρεων και επί θητεία υπηρεσίας υπαίθρου
δ) Τμήμα Ειδικευόμενων Ιατρών

Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας

α) Τμήμα Οργάνωσης Νοσοκομείων και Ιδιωτικών Κλινικών
β) Τμήμα Εποπτευομένων Φορέων και λειτουργίας νοσοκομείων
γ) Τμήμα Παροχών Υπηρεσιών Υγείας και οργάνωσης και υποστήριξης των υγειονομικών περιφερειών
δ) Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας

α) Τμήμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης και Κοινοτικής Περίθαλψης Ψυχικής Υγείας
β) Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Προστασίας Ψυχικής Υγείας

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

α) Τμήμα Μηχανογραφικών Υποδομών
β) Τμήμα Διαχείρισης έργων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών)
γ) Τμήμα Επεξεργασίας και Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας
δ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

α) Τμήμα Προγραμματισμού και Εποπτείας Έργων
β) Τμήμα Μελετών και Προδιαγραφών
γ) Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
δ) Τμήμα Αξιοποίησης Περιουσίας Δημοσίου, Κτηματολογίου και Τοπογραφήσεων

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

α. Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)

β. Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών

Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

α. Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Υπηρεσιών Υγείας

β. Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού ΕΟΠΥΥ

Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης

α. Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

β. Εφαρμογής Π.Δ.Ε.

γ.  Μισθοδοσίας

δ. Τμήμα Πληρωμής Δαπανών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων

ε. Τμήμα Προγραμματισμού και Υλοποίησης Προμηθειών Κεντρικής Υπηρεσίας

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους

Γραφείο Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Έλεγχου

Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων


επιστροφή