Κατάλογος κατασκευαστών - εισαγωγέων και προϊόντων καπνού στην Ελλάδα - List of manufacturers and tobacco products importers in Greece

Στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα καπνού, νέα προϊόντα καπνού και φυτικά προϊόντα για κάπνισμα, ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα, πληροφορίες για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες που περιέχονται δημοσιοποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 4 και άρθρου 20 του Ν. 4419/2016.


Tobacco, Novel Tobacco, Herbal Products for Smoking 04-11-2018.xlsx Μέγεθος: 113.2 KB

επιστροφή