Κοινοποίηση συστατικών κι εκπομπών προϊόντων καπνού

Συστατικά κι εκπομπές προϊόντων καπνού - Πρόσθετα σε τσιγάρα και καπνό για στριφτά τσιγάρα (Ingredients and emissions - Additives in cigarettes and roll your own tobacco)

Συστατικά κι εκπομπές προϊόντων καπνού - Πρόσθετα σε τσιγάρα και καπνό για στριφτά τσιγάρα (Ingredients and emissions - Additives in cigarettes and roll your own tobacco)

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του Ν. 4419 / 2016 με τα οποία ενσωματώθηκαν τα άρθρα 5 και 6 της Οδηγίας 2014/ 40/ ΕΕ αντίστοιχα, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού υποβάλλουν στο Υπουργείο Υγείας πληροφορίες για τα συστατικά και τις εκπομπές ανά μάρκα και τύπο, καθώς και τα πρόσθετα που περιέχονται σε τσιγάρα και καπνό για στριφτά τσιγάρα και περιλαμβάνονται σε κατάλογο ιεράρχησης προσθέτων, με βάση εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς τσιγάρων και καπνού για στριφτά τσιγάρα που περιέχουν πρόσθετο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο ιεράρχησης προσθέτων θα πρέπει να πραγματοποιούν εκτεταμένες μελέτες για κάθε πρόσθετο και να συντάσσουν σχετικές εκθέσεις που θα τις υποβάλλουν στο Υπουργείο Υγείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4419 / 2016 με το οποίο ενσωματώθηκε το άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς φυτικών προϊόντων για κάπνισμα υποβάλλουν κατάλογο όλων των συστατικών και των ποσοτήτων τους, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των προϊόντων αυτών ανά μάρκα και τύπο και ενημερώνουν το Υπουργείο Υγείας, όταν η σύνθεση ενός προϊόντος τροποποιείται κατά τρόπον ώστε να επηρεάζονται οι πληροφορίες

Λόγω της ανάγκης προστασίας του εμπορικού απορρήτου και του ομοιόμορφου προσδιορισμού από τους κατασκευαστές / εισαγωγείς της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω άρθρα, οι σχετικές πληροφορίες είναι προς το παρόν υπό επεξεργασία.

 

Pursuant to Articles 5 and 6 of the Directive 2014/40/ EU respectively, manufacturers and importers of tobacco products submit to the Greek Ministry of Health information on ingredients and emissions per brand and type as well as additives contained in cigarettes and roll your own tobacco that are included in a priority list of additives based on an implementing act of the European Commission.

Manufacturers and importers of cigarettes and roll your own tobacco for spinning cigarettes containing an additive listed in the priority list should carry out extensive studies on each additive and submit relevant reports to the Greek Ministry of Health and the European Commission.

Pursuant to Article 22 of Directive 2014/40/EU, manufacturers and importers of herbal products for smoking provide a list of all ingredients and their quantities thereof that are used in the manufacture of such products by brand name and type and inform the Ministry of Health when the composition of a product is modified in such a way as to affect the information.

Due to the need to protect commercial confidentiality and the uniform identification by manufacturers / importers of the confidentiality of the information submitted under the relevant articles, the above information is currently being processed.

περισσότερα