Μεταμόσχευση Συμπαγών Οργάνων

Οργανισμοί Αφαίρεσης Συμπαγών Οργάνων

Οι Οργανισμοί είναι νοσοκομεία Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ιδιωτικές κλινικές, στα οποία πραγματοποιείται αφαίρεση οργάνων.

Μονάδες Μεταμόσχευσης Συμπαγών Οργάνων

Αποτελούν ειδικά οργανωμένες μονάδες νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες διενεργούνται αποκλειστικά μεταμοσχεύσεις οργάνων.

Τα νοσοκομεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας Μονάδας Μεταμόσχευσης, αποτελούν ταυτοχρόνως Οργανισμό Αφαίρεσης, χωρίς να υποχρεούνται σε λήψη της σχετικής άδειας (Άρθρο 13 του ν. 3984/2011 ΦΕΚ 150/Α΄).

Για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω Οργανισμών και Μονάδων, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, ισχύει για τρία έτη και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο. (Άρθρα 13 και 15 του ν. 3984/2011, ΦΕΚ 150/Α΄)

 


επιστροφή